History of the World: Part I
prev.
play.
mark.
next.

:05:07
Vienas pirmøjø þmogaus
iðrastø ginklø

:05:11
buvo ietis.
:05:13
[Pfu!]
:05:16
[Pfu!]
:05:34
Aaa!
:05:38
Aaa...Aa aa...
:05:51
Ooo...Aa--
:05:54
Senovëje
þmogus nieko neiðmanë

:05:57
apie mirties
prieþastis ir prigimtá,

:06:00
todël á mirtá buvo
þiûrima su tam tikra pagarbia baime.

:06:04
-A...
-A...

:06:07
Bangva.
:06:09
Bet kadangi þmogus
neturëjo laiko

:06:12
sudëtingiems ritualams,
:06:14
laidotuviø ceremonijos
daþnai bûdavo trumpos.

:06:17
-Aaa!
-Aaa!

:06:19
[Bumpt]
:06:19
[Tfu!]
[Tfu!]

:06:25
Net ir pirmykðèiam þmogui
:06:27
poreikis juoktis
buvo gyvybiðkai svarbus.

:06:43
Rrrr!
:06:48
Aaaaaa! Aaa!
:06:51
-Cha cha!
-Cha cha!


prev.
next.