Letzte Mann, Der
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:12:06
Zde by mìl nᚠpøíbìh
opravdu skonèit...

1:12:13
ve skuteèném životì by se mìl
starý muž pomalu tìšit jen na smrt.

1:12:19
Autor s ním má nicménì soucit
a nabízí docela nepravdìpodobný epilog.

1:12:36
ROMANTICKÁ DOHRA SMRTI MILIONÁØE.
ڞasné dìdictví.

1:12:40
Nebude zapomenuto, že dobøe známý
milionáø A. G. Money, starý mládenec...

1:12:44
pøed nìkolika dny náhle zemøel pøi
umývání rukou v umývárnì hotelu Atlantic.

1:12:53
Jeho vùle deklaruje, že osoba v jejíž
náruèi zemøe, zdìdí celé jeho bohatství.

1:13:11
Šastným pøíjemcem je obsluhující
prádelny hotelu Atlantic.


náhled.
hledat.