Objective, Burma!
prev.
play.
mark.
next.

:00:04
HaIo, Crveni Voðo.
:00:06
Prièekajte, evo Barkera.
:00:08
Ovdje Vojska 27805, nastavite.
:00:11
Crveni Voða zove Vojsku 27805.
:00:14
PribIižavate nam se.
:00:16
Skrenite malo više vama na lijevo.
:00:26
U redu, držite taj kurs.
:00:28
UdaIjeni ste oko poIa kiIometra, to je sve.
:00:30
Toèno u moje kriIo!
Tko kaže da avijatièari nisu uèinkoviti?

:00:40
PreIazite toèno iznad nas.
Jeste Ii nas vidjeIi? Javi se.

:00:43
Da, Crveni Voðo, vidjeIi smo vas.
:00:45
Bacit æemo vam namirnice
kod sIijedeæeg proIaska.

:00:47
Pripremite se.
:00:59
U redu, dajte nam!
:01:27
-U redu, Treace, pokupite ih.
-Da, gospodine.

:01:30
PauIe, Benny, uzmite Iopate. Caesare, hajde.
:01:33
Recite mojoj curi da neæu doæi na veèeru!
:01:40
Crveni Voða zove Vojsku 27805.
:01:43
Kakvo je stanje, Barkeru? Ima Ii nareðenja
za mene iz gIavnog stožera?

:01:46
Prijam.
:01:48
IzgIeda Ioše.
Nema izgIeda da vas izbavimo zrakopIovom.

:01:50
Prijam.
:01:54
OK.
:01:57
OK, iæi æemo pješice.

prev.
next.