Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:13
-ڞasné dìti!
-Nemùžu se doèkat až zmizí.

:04:19
Odchod !
:04:26
Bolí vás oèi, drahá kolegynì?
:04:29
Zranila jsem se pøi vstávání.
:04:32
Jste brzo vzhùru.
Minulou noc jsem na své pochùzce...

:04:35
....asi ve ètyøi ráno
slyšel z vašeho pokoje køik.

:04:39
Cudné ženy rády rozjímají za úsvitu,
nemám pravdu?

:04:45
Trávíte pøíliš mnoho èasu s jezuity,
pane Draine.

:04:47
Školský systém se nemùže zbavit všech.
:04:51
Jak sprosté !
:04:54
-''Prosím, Seòoro.''
-Dìkuji, drahoušku.

:04:59
To je ale krása !
:05:01
My všichni potøebujeme dovolenou.
:05:03
Naše tìla se potøebují zbavit toxinù.
:05:05
Zítra madam budu úplnì nahý a.....
:05:08
a jak plánujete vy strávit víkend ?
:05:11
Budu doma v Niort.
Deux Sevres. Slyšel jste o tom ?

:05:14
Sous-Prefecture Maine,
Bressuire a Partenay.

:05:17
Jdete se nadechnou èerstvého vzduchu?
:05:20
Høeje mì u srdce, pane Draine.
:05:22
Poøád je cítit jakoby mojím domovem.
:05:24
Rozkošná vìcièka, ale když prší...
:05:27
Mám radìji svùj starý deštník.
:05:30
V mojí zemi byste místo
starého èerného deštníku...

:05:32
nosil sombrero a..
:05:34
...a trávil své pøestávky v houpací síti.
:05:38
To je tak malicherné dìlat vychovatele.
:05:41
Opravdu tvùj uèitel
vypadal takhle, Jose?

:05:45
Ano, pane. A do školy
jezdil vždycky na koni.

:05:48
Na to bych si nikdy nezvyknul.
:05:50
Øekl jsem mu, že to byl kùò,
abych mu udìlal radost.

:05:53
-Ale byla to jen mula.
-Bìž si hrát, Joselito.

:05:59
-Co se dìje?
-Podívej.


náhled.
hledat.