Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:16
Pøestaò, prosím tì. Pøestaò
:28:20
To je strašné.
:28:24
-Musíme to napustit.
-Já to nemùžu udìlat.

:28:27
Nemùžu to udìlat, ne dnes.
:28:32
Musíme to udìlat a ty to dobøe víš.
Obì to víme.

:28:35
-Je to buï dnes nebo nikdy.
-Tak radìji nikdy !

:28:39
Zapomeò na to. Já to nezvládnu
:28:46
Jak si pøeješ.
Ale musím tì varovat.

:28:49
Pokud propásneš svoji šanci,
on využije tu jeho.

:28:52
Zvlášte potom,
co jsi mu øekla do telefonu.

:28:54
Já prostì nevím.
Já už nevím nic.

:29:00
Nicolo, prosím. Pomož mi.
:29:04
A proè vùbec?
Stejnì je to nad tvoje síly.

:29:07
Nikdy jsem ti nemìla vìøit.
:29:10
Taky jsem se do toho zapletla a
teï to nechᚠna mì.

:29:13
Ano, mᚠúplnou pravdu
Nestojím za nic.

:29:16
Jsem jenom troska, malá troska.
:29:20
Tohle mi øíkal, ale...
:29:24
....ale ta malá troska se pomstí.
Udìlá to.

:29:28
I ksyž se potom tøeba zhroutí.
:29:31
Jediné èeho lituji...
:29:33
Je to, že nepozná, kdo ho zabil.
:29:36
Pojï sem. Pøedtím jsi to vzdávala,
teï jsi z té myšlenky nadšená

:29:40
Potøebuješ si odpoèinout.
:29:45
Hodnì si odpoèinout.
Musíš být klidná.

:29:49
Budu. Pøísahám, že budu.
:29:57
Musím jít nahoru za nìma.
:29:59
Nemùžeš zùstat se mnou ?

náhled.
hledat.