Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:01
-Co se to dìje ?
-Nic. Spi.

:41:12
-Jak jsi se dostala dovnitø ?
-Pøišla jsem tìmito dveømi.

:41:16
-Kolik sklenièek mìl ?
-Tøi.

:41:19
To byl docela dobrý.
:41:33
Nìco se mu zdá.
:41:54
Je pøipraven. Mùžeme ho vzít.
:41:59
Sundej mu boty.
:42:15
-Co to krucinál dìlá ?
-Koupe se.

:42:19
V deset veèer? Divné náviky.
A, sakra !

:42:24
Øeknìte mi pane,
kde se nachází Mosambický prùliv?

:42:28
Mezi Madagaskarem a Afrikou !
:42:30
Nachází se pøesnì mezi Madagaskarem...
:42:32
a pobøežím Afriky.
Bravo, pane !

:42:38
32,000 frankù!
:42:40
Musím se vás zeptat,
co chcete dál dìlat.

:42:43
-Chcete pøestat nebo budete pokraèovat?
-Budu pokraèovat.

:42:46
Samozøejmì, že chci pokraèovat.
:42:51
Právì jsem vyhrál 32000 frankù a
neslyším ani slovo!

:42:55
-Ubožáèku ! -Husy ! Zatracený husy!
Mrchy jedny!

:42:59
Ani jsem neslyšel otázku!

náhled.
hledat.