Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:13
''Tøes se, øekla mi dívka ctihodná.
:50:16
''Krutý Bùh Židù je silnìjší než ty.
:50:19
''Lituji tì, že jsi padl
do jeho obávaných rukou.''

:50:51
-Co tady dìláte ?
-Díval jsem se na vás.

:51:01
Pøišel jsem, abych podal své hlášení.
Zato jsem placen.

:51:05
Ale vy jste spala tak tvrdì...
:51:08
Nechte mì na pokoji.
Jsem nemocná, velmi nemocná.

:51:12
Brzy vám bude lépe.
:51:17
Vše je v poøádku.
:51:19
Nemáte se mnou žádný soucit,
nechat mì na pokoji ?

:51:23
Myslíte si, že neumírám
dost rychle?

:51:25
Co se to s váma dìje ?
:51:27
Teï není èas zemøít.
:51:29
Našel jsem ho.
Bude tady za chvíli.

:51:33
Není to pravda a vy to víte.
:51:36
Víte, že se nikdy nevrátí.
:51:38
-Proè ?
-Protože jsem ho zabila.

:51:42
-Dnes odpoledne ?
-Pøed pìti dny.

:51:46
Pìti... takže nemusíme mluvit
o té samé osobì.

:51:50
-Pøed pìti dny v Niortu.
-A vy jste šla do márnice ?

:51:54
-Jeho tìlo zmizelo.
-Z Niortu ?

:51:56
Ne, odsud ! Pøivezli jsme ho
zpátky v dodávce...


náhled.
hledat.