Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:53:02
Tak jo...
:53:07
Nezatknete mì ?
:53:11
Mìla byste se pøestat nervovat.
:53:17
Potøebujete silné sedativum.
:53:21
Dobrou noc.
:53:26
Mám zhasnout svìtla ?
:53:31
Zítra ráno budete
zproštìna viny.

:53:40
Zmizel. Pomátla se.
:53:43
K tomu všemu Nicola utekla.
:53:45
-Nepøipomíná vám to nìco?
-Registraci na pracovním úøadì.

:53:48
Také mám obavy. Tady je policajt.
:53:51
Tohle jsem našel na dnì bazénu.
:53:59
-Není tady nìkde proutìný prádelník?
-Ano, pane.

:54:02
-Na garáži.
-Tak jdeme.

:54:14
Zaèíná to smrdìt.
:54:16
Divil bych se, kdyby se
nìco stalo s Delasallem.

:54:20
Jste mi svìdkem,
že o tom nevím nic.

:54:22
Vy mì také, drahý kolego.
:54:24
Spravnì, nechme ho a to zaøídí.
:54:53
Nevím proè, ale...
:54:55
Myslím, že jsme v háji.
Já taky.


náhled.
hledat.