Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:06:19
Ce-am ametit.
:06:35
Fella!
:06:52
Fella!
:07:14
Fella! Fella!
:07:15
- Fella!
- Da? A!

:07:20
Fella!
:07:22
Fella!
:07:25
Da, mamã vitregã.
:07:26
- Unde mi-e maºina?
- O, o sã...

:07:29
O aduc la uºa din faþã.
:07:32
Nu-mi pãta tapiseria
cu hainele tale murdare.

:07:35
O sã am grijã
sã nu murdãresc tapiseria

:07:38
cu hainele mele murdare,
mamã vitregã.


prev.
next.