Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:02
Tak s tìmi zaèneme.
:22:03
- Máme je pøedvolat?
- Ne! Chci je poznat ve spoleènosti.

:22:07
Pøedstavím vás dnes veèer v klubu.
:22:09
Dobøe.
Ted' si prohlédnu Strangwaysuv dum.

:22:12
Hned vás tam zavezu.
:22:25
Bežte dovnitø.
:22:33
Ano, to je její krev.
:22:35
- Skupina O, Rh faktor pozitivní.
- To byla její krevní skupina.

:22:49
Když jsme sem pøišli,
všechno ještì bìželo.

:22:52
Snažili jsme se navázat spojení,
ale bylo to hluché.

:22:55
A hluché to zustane. Pøi narušení
bezpeènosti se mìní všechny frekvence.

:23:01
GEOLOGlCKÉ USPOØÁDÁNÍ
VE VÝCHODNÍM KARlBlKU

:23:07
Stvrzenka z Dentovy laboratoøe.
:23:10
Strangway se zajímal o geologii?
:23:12
Pokud vím, tak ne.
:23:21
Kdo je ten muž vedle Strangwayese?
:23:25
Jeden místní rybáø.
:23:27
- Øídil ten vuz, který mì sledoval.
- Na to se musíme podívat.

:23:31
Nechám ho provìøit.
:23:33
Ano. Chci se ještì pøed schuzkou
s Pleydellem-Smithem pøevléknout.

:23:44
Jedno polosuché martini s vodkou -
protøepané, nemíchané, jak jste si pøál.

:23:48
- Ještì nìco, pane?
- Ne, to je vše.


náhled.
hledat.