Cool Hand Luke
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:01
Elli yumurtayý hiç kimse yiyemez.
:54:03
Sen biraz önce onu her þey yiyebileceðini söylemedin mi?
:54:05
Sen hiç elli yumurta yedin mi?
:54:06
Hiçkimse elli yumurta yiyemez
:54:08
Hey, Babalugats, burada bir bahis var.
:54:11
Eðer benim adamým elli yumurta yerim diyorsa yer.
:54:14
Peki ne kadar zamanda?
:54:17
Bir saatte.
:54:18
Sanýrým bu iþte ben de varým.
:54:20
iki dolar iþte burda.
:54:22
Hadi ya biraz gerçek paradan konuþalým.
:54:23
Tamam $20. Her neyse.
:54:26
Kasa sürdüðünüz her meblaðý karþýlayacaktýr.
:54:27
Koko bir kaðýt getir.
:54:29
Drag, elli yumurta nereden baksan 3 kilo gelir.
:54:32
Bir adamýn iþkembesi onu tutamaz. içinde þiþip onu patlatýrlar dostum.
:54:36
Pekala paranýzý çýkýn. Kumarbaz, Dinamit, hadi çabuk.
:54:40
Kokanat kafa bütün parayý toplayacak.
Hadi, Kocaaðýz çabuk ol.

:54:43
Bir dakika þimdi, dur. Onlarý nasýl yiyecek?
:54:45
Onbeþ dakika suda haþlanmýþ olarak. Tümünü bir saatte yiyecek.
:54:47
Tek kural. kusmak yok.
:54:50
Kusarsa her þeyi kaybedersin.
:54:53
Sen benim adamýmý en son ne zaman kusarken gördün?
:54:56
Þimdi kapa çeneni. Ve paraný Koko'ya ver.
:55:05
Sen niye elli dedin ki?
:55:07
Niye 35 ya da 39 deðil?
:55:11
Bana yuvarlak iyi bir sayý gibi geldi.
:55:13
Burada paradan bahsediyoruz neyin var senin?
:55:17
Eh, iþte yapacak birþey çýktý.
:55:26
-On
-Evet On!

:55:32
Ne yaptým?
:55:35
Çaldým ve yalan soyledim.
:55:40
Ama komþumu severdim, karýsýný da.
:55:43
Yapamayacak.
:55:47
Yapmamýz gereken þey þu küçük karnýný
biraz esnetmek.

:55:52
Þunlarý biraz yana çekelim. Yumurtalar geliyor.
:55:58
Karnýný savaþa hazýrlamalýyýz, hava balonu gibi olmalý.

Önceki.
sonraki.