Take the Money and Run
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:02
Mᚠnìco s rukou?
:48:04
Ty mùj nešiko!
:48:06
Hned jsem u tebe.
:48:10
Pošle dvì nálože dynamitu
ve tvaru svíèek

:48:13
sleènì Blairové jako
dárek od neznámého ctitele.

:48:20
Plán má jednu chybu, patrony jsou
moc silné a nevejdou se do svícnù.

:48:21
Plán má jednu chybu, patrony jsou
moc silné a nevejdou se do svícnù.

:48:26
Pevnì rozhodnut zbavit se vydìraèky,
najme si automobil a pokusí se ji pøejet.

:48:56
Poslyš, nìkdo se mì
asi snaží zabít.

:48:59
-Nebuï smìšná.
- Vèera když jsem se vrátila z práce,

:49:02
na mne èekalo v obýváku auto
a div že mne nepøejelo.

:49:05
Mᚠmoc bujnou fantazii.
:49:07
- Kdo by se tì snažil zabít?
- Nevím, nemám žádné nepøátele.

:49:11
- Nikomu jsi to neøekla?
- Ne.

:49:14
Naporcuješ krocana.
:49:27
Virgile!
:49:30
Nemùžeš poèkat?
Cpeš se jako zvíøe.

:49:33
- Je to fakt skvìlý.
- Donesu zálivku,

:49:36
pøipijeme si a pak si
mùžeš dát to stehno.


náhled.
hledat.