Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:04
farklý bir yer iþgal etmez olacaktý.
:14:17
Lord Bullingdon,
bugün pek keyifsiz görünüyorsunuz.

:14:25
Anneniz yeniden evlendi diye
mutlu olmalýsýnýz.

:14:33
Bu þekilde deðil.
:14:37
Hem bu kadar çabuk da deðil.
:14:41
Ve kesinlikle bu adamla deðil.
:14:46
Bence annenizi çok sert yargýlýyorsunuz.
:14:50
Yeni babanýzý sevmiyor musunuz?
:14:55
Pek deðil.
:14:58
Bence alt tarafý sýradan bir fýrsatçý.
:15:02
Annemi sevdiðini hiç sanmýyorum.
:15:06
Onun kendini böyle aptal bir hale sokmasý
beni çok yaralýyor.

:15:30
Bir yýlýn sonunda, Leydi Hazretleri
Barry'ye bir oðlan verdi.

:15:36
Adýný Bryan Patrick Lyndon koydular.

Önceki.
sonraki.