Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:02
Öyle deðil mi...
:42:04
Bay Redmond Barry?
:42:12
Bu çocuðu nasýl sevdiðimi görüyorsunuz.
:42:15
Aðabeyini de böyle sevebilirdim...
:42:18
tabii anne sevgisine
layýk olduðunu gösterebilseydi.

:42:22
Madam!
:42:26
Yataðýnýza aldýðýnýz bu sonradan görme...
:42:29
küstah Ýrlandalýnýn kötü muamelelerine
bir faninin dayanabileceði kadar dayandým.

:42:35
Beni iðrendiren tek þey,
aþaðý sýnýftan olmasý ve kaba tavýrlarý deðil.

:42:41
Bir de Leydi Hazretlerine karþý
utanç verici þekilde davranmasý var.

:42:45
Kaba ve centilmenlikten uzak tavýrlarý...
:42:48
bariz sadakatsizliði...
:42:50
mülkümüzü utanmazca çalmasý
ve bizi dolandýrmasý gibi.

:42:55
Bu görgüsüz adamý
þahsen cezalandýramayacaðým için...

:43:00
size yapýlanlara tahammül edemediðim...
:43:02
ve avenesinden cüzam misali tiksindiðim için...
:43:06
evimi terk etmeye ve bir daha dönmemeye
karar verdim.

:43:10
En azýndan onun o iðrenç hayatý boyunca...
:43:13
ya da kendi hayatým.

Önceki.
sonraki.