Zerkalo
prev.
play.
mark.
next.

:08:03
Možem vás požiada o cigaretu?
:08:22
Preèo vyzeráte taká smutná?
:08:33
A preèo vy vyzeráte taký šastný?
:08:36
Je príjemné spadnú z plota
so zaujímavou ženou.

:08:48
Viete, padol som a našiel
tu zvláštne veci - korene, kríky...

:08:56
Už sa vám to niekedy stalo,
:09:01
tie rastliny môzu cíti, vedie,
dokonca pochopi...

:09:10
Stromy, táto lieska...
:09:13
- To je Je¾ša.
- Na tom nezáleží.

:09:17
Neponáh¾ajú sa.
:09:20
Ako my, èo krièíme, naháòame sa,
vyslovujeme banality.

:09:31
Pretože neveríme
prírode v sebe.

:09:37
Vždy tie podozrenia,
zhon,

:09:42
a žiaden èas
na zastavenie a premýš¾anie.

:09:47
Poèúvajte, zdáte sa by ako...
:09:49
Nie, nie, to som už poèul.
Som doktor.

:09:56
A èo s "Okrskom èíslo 6"?
:09:59
Och, Èechov to celé vytvoril!

prev.
next.