A Bridge Too Far
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:32
Hadi gençler.
Kýpýrdayýn.

1:13:35
- Bana bir þey oldu.
- Nedir, efendim?

1:13:37
Yanlýþ kamuflajý giyiyoruz.
1:13:39
Taþraya uygun,
ama kasabalarda kimseyi kandýramayýz.

1:13:45
Hadi.
1:13:52
Çok üzgünüm, ama korkarým
evinizi kullanmak zorundayýz.

1:13:57
- Pekala arkadaþlar, iþte geldik.
- Ev diðer tarafta.

1:14:00
- Ýkinci Bölüm, buraya.
- Dick.

1:14:03
Adamlarýnýzý alýn ve
yolun karþýsýndaki evi tutun.

1:14:06
Senin tarafýndan, köprüye
kadar olan bölümü kapattýðýnýzdan emin olun.

1:14:08
Çavuþ, beni izleyin.
1:14:09
Merhaba, Köpek-Charlie-Tilki.
1:14:16
Perdeleri indirin ve
þu mobilyalarý camýn önüne yýðýn.

1:14:23
Amacýmýza ulaþtýk.
Durumunuz nedir? Bitti.

1:14:29
Hiçbir þey yok.
1:14:30
Tugayla kontak
kuramýyorum efendim.

1:14:33
Diðer taburlarý denediniz mi?
1:14:35
Þans var mý?
1:14:38
Denemeye devam edin.
1:14:42
- Çýkmalarýný söyleyin.
Lütfen anne.

1:14:44
- Bu benim evim.
- Belki yarýn.

1:14:47
Yarýn mý?
1:14:49
Evet, anne.

Önceki.
sonraki.