Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:36:01
Buna... buna inanmamý isteyemezsin.
1:36:09
- Beni buna inandýramazsýn.
- Ýnanmalýsýn.

1:36:12
- Mark'ý öldürdü, Atherton ve Pasarian'ý da.
- Ne?

1:36:15
Onu tehdit eden herkesi öldürecek.
1:36:18
- Nasýl? Buzu o mu kýrdý?
- Kendi deðil.

1:36:21
O mu... Gaz borusunu o mu kýrdý?
O mu yaptý?

1:36:37
Afedersiniz. Gitmeliyim.
1:36:50
Baþkalarý var. Etrafýnda olan,
ona yardým eden, onu koruyanlar var.

1:36:54
Richard, dediklerini bir dinle. Dinle.
Ne kadar çýlgýnca þeyler dediðini dinle.

1:36:58
Diðerleri. Þeytanlar? Þeytan'ýn komplosu?
Richard, lütfen.

1:37:01
Ann, Charles'ýn ölümünü gördüm.
Damien'ýn yüzünü duvarda gördüm.

1:37:08
Ne yapacaksýn? Richard.
1:37:16
Ne yapýyorsun?
1:37:19
Hançerler buralarda bir yerde olmalý.
1:37:22
Onlarý neden istiyorsun?
1:37:25
Hayýr. Hayýr.
1:37:27
- O insan deðil.
- O yedi yýldýr sevdiðin çocuk.

1:37:32
O çocuk ölmeli.

Önceki.
sonraki.