Wu du
prev.
play.
mark.
next.

:41:05
Menfo!
:41:06
Tu noc, kdy se stala ta vražda,
vidìl jsi tohoto muže?

:41:11
- Je to on.
- Budeme ho vyslýchat, pøipravte náèiní.

:41:17
- Rychle, pøineste hole.
- Ano.

:41:30
Je to køivé obvinìní.
:41:35
Shanhui Tane, døíve nebo pozdìji se pøiznáš.
Nemusíš trpìt.

:41:39
Proè bych se mìl pøiznávat?
:41:41
Tentokrát to muèení budu muset nìjak snést.
:41:49
Jednání je odroèeno.
:41:52
Pane.
:41:55
Jak se opovažuješ, Yuanxin He?
:42:13
- Tøetí bratøe.
- Pøišel pátý bratr.

:42:15
Kdyby nebylo jeho,
neuvìznily by nejstaršího bratra.

:42:17
Chceš na nìj svalovat vinu.
:42:21
Zbav se ho nebo nebudu klidnì spát.
:42:24
Pátý bratr cvièil umìní ropuchy.
:42:27
Není tak snadné se ho zbavit.
:42:29
Udìláme to nenápadnì.
:42:33
Ty nastražíš past.
:42:41
Vypadá to, že se Yuan k pokladu nedostal.
:42:46
Možná je to jenom fáma.
:42:48
Léta jsme se snažili a pro nic za nic.
:42:51
Co je za problém? Na takovém malém mìstì
si žijeme jako králové.


prev.
next.