Escape from Alcatraz
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:03
- Bu hafta sonu filmi ne?
- Boktan bir kovboy.

:51:08
Hey, en azýndan bize
gangster filmi gösterebilirler.

:51:16
Buradan bir çýkýþ yolu buldum galiba.
:51:25
Ne bakýyorsun?
:51:33
Bu bina eskiyor artýk.
:51:36
Nemli hava betonu çürütüyor.
Tuz metali paslandýrýyor.

:51:42
Týrnak makasýyla, hücredeki
ýzgaranýn etrafýný kazýdým.

:51:46
Kazýyarak o ýzgarayý çýkarabilirim,
:51:48
ve deliði koridor çýkýþýna
kadar büyütebilirim

:51:51
oradan hücre katýna
ve belki çatýya.

:51:56
Deliði nasýl gizleyeceðiz?
:52:00
Dergideki reklamlarý
yýrtacaðýz... kimse onlara bakmaz...

:52:04
karton yapýp, üstüne ýzgara
resmi yapýnca, deliði örteceðiz,

:52:08
belki havlu gibi þeyle
bir bölümünü gizleriz.

:52:12
Benim deliðin önünü kapatmak
için akordiyon ýsmarladým.

:52:21
Gece kaçacaðýz, böylece
sabaha kadar haberleri olmaz.

:52:25
Kukla kafalar yapacaðýz,
:52:28
alçýdan veya kartondan
veya herhangi bir þeyden.

:52:31
Onlarý yataklara yerleþtiririz,
gardiyanlarýn haberi olmaz.

:52:35
Sen berberde çalýþýyorsun.
Saçý sen getir.

:52:38
Koy'u nasýl geçeceðiz?
:52:40
O senin iþin.
Tekstil atelyesinde çalýþýyorsun.

:52:44
Yaðmurluk ve
yapýþtýrýcý çal.

:52:48
Sal yapacaðýz
ve birkaç cankurtaran yelek.

:52:51
Yapýlýþýný ''
Populer Makine'de'' okudum.

:52:53
Frisco'ya gideceðimizi düþünecekler.
:52:55
Gitmeyeceðiz.
Melek Adasýna gideceðiz.


Önceki.
sonraki.