La Guerre du feu
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:00:00
25.000
:00:07
Pøed 80 000 lety se zrodilo lidstvo.
:00:10
Pravìký èlovìk vìdìl, jak si uchránit dar ohnì,
který mu pøíroda nabídla
(blesky a sopky chrlící oheò),

:00:15
ale neumìl si ho sám rozdìlat.
:00:18
Vlastnictví ohnì, které dnes bereme jako samozøejmost,
bylo dùvodem k nesèetným konfliktùm a potyèkám,

:00:22
protože v onìch tvrdých èasech
zaruèoval život a pøežití pouze oheò.

:00:26
Oheò sloužil nejen k opékání ulovené koøisti,
ale také k ochranì pøed hrozivým chladem ledovcù
a dotìrností divoké zvìøe.

:00:31
Oheò s jeho životadárnou silou,
byl základem pravìkých spoleèností.

:00:36
Ten, kdo mìl oheò, mìl i život.
:00:57
BOJ O OHEÒ

náhled.
hledat.