First Blood
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:12:03
Co sa tu sakra dìje?
1:12:08
Pozor!
- Všechno to tu vybuchne!

1:12:20
Prosím pozor, obèané!
1:12:23
Pro vaši vlastní bezpeènost prosím
okamžitì vykliïte ulice.

1:12:28
Zùstaòte doma a vyèkejte na další pokyny. Opakuji:
1:12:33
Toto je policajní hlášení.
Okamžitì vykliïte ulice!

1:12:55
Našli Rambovo tìlo.
1:12:57
Vlastnì to tìlo ukradlo armádní náklaïák
a vyhodilo do vzduchu benzinku v mìstì.

1:13:03
Ten chlapec má výdrž.
1:13:06
Proè na to všechno nezapomenete?
- Strète si ty svoje rady!

1:13:12
Když jsme se dnes bavili,
vìdìl jste, že žije, že?

1:13:17
Pøedpokládal jsem to.
1:13:19
Jasnì, vždy proto jste tu zùstal.
Vy ste ho trénoval.

1:13:24
Nauèil jste ho dostat sa z míst,
jako ta jaskynì.

1:13:28
Ale odtud se už nedostane.
1:13:30
Vy a vaši muži jste si s ním doteï nedovedli poradit,
proè myslíte, že to teï vyjde?

1:13:35
Jen bùh ví, èeho všeho je schopný.
1:13:48
Zemøete, Teasle.
1:13:51
Každý zemøe!
1:13:53
Jen jeden èlovìk v této místnosti má šanci.
Ne že bych byl lepší jako on.

1:13:58
Ale mì dùvìøuje.

náhled.
hledat.