Blue Velvet
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:01
Haklýsýnýz.
Bakabilir miyim þuna?

:08:08
Eveet, bu bir insan kulaðý...
:08:11
Otopsi bölümüne götürelim bi...
Bakalým ne diyecekler

:08:14
Daha sonra bana nerde
bulduðunuzu gösterirsiniz.

:08:17
Tamam
:08:21
Bir de morgdaki dosyalara bakalým.
Gerçi böyle bir olay hatýrlamýyorum ama...

:08:23
yani kulaðý kesik bir ceset...
:08:25
Belki bu adam hala yaþýyordur
:08:29
Sizin, peki bir fikriniz var mý,
bu kesik kulak hakkýnda?

:08:31
Önce bir testler yapýlsýn da,
o zaman söylerim birþeyler...

:08:34
Cinsiyeti, kan grubu,
hayatta mý deðil mi filan yani...

:08:38
Sanýrým makasla kesilmiþ
bu kulak...

:08:42
"Polis hattý, geçilmez"
:09:13
- Ben þimdi çýkýyorum
- Arabaya ihtiyacýn var mý?

:09:16
- Teþekkürler, etrafta dolanacaðým biraz.
- Tamam.

:09:18
Lincoln civarýndan geçmeyeceksin
ama deðil mi ?

:09:21
Hayýr, sadece mahallede dolaþacaðým.
Merak etme.

:09:25
Tamam.

Önceki.
sonraki.