Little Shop of Horrors
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:00
Yakaladý seni þimdi!
1:01:02
Her þeyi gördüm!
1:01:04
Ne yaptýðýný biliyor.
1:01:06
Erkek arkadaþýna yaptýðýn
her þeyi.

1:01:08
Saklanacak yerin yok.
1:01:11
Onu parçalarken gördüm.
1:01:12
Kaçacak yerin yok!
1:01:15
Doðru onu parçaladým ama
öldürmedim.

1:01:18
Senin bir suçlu olduðunu
biliyor.

1:01:20
Bunu polise anlat.
1:01:22
Sanýrým yemek zamaný!
1:01:28
Haydi haydi.
1:01:30
Diðer önerilerimi de düþün!
1:01:32
Haydi haydi.
1:01:34
Audrey'le bir yaþam.
1:01:36
Haydi haydi.
1:01:38
Acýma zamaný deðil!
1:01:41
Haydi.
1:01:42
Tüm filizlerim üzerine
yemin ederim.

1:01:45
O ölünce tüm dünya
senin olacak.

1:02:03
Yemek zamaný!
1:02:11
Biliyorsun Krelborn, bunu yapmak
beni...

1:02:16
...üzüyor. sen benim oðlum gibisin...
1:02:20
...belki de polise gitmeyebiliriz.
1:02:23
Öyle mi?
1:02:25
Düþünüyorum da...
1:02:26
...eðer bu þehirden çekip gidersen
ben de aðzýmý açmam.

1:02:32
Bunu yapar mýsýnýz efendim?
1:02:35
30-40 yýl ortalarda görünmezsin.
1:02:39
Bu sýrada bitkiye ben
göz kulak olurum.

1:02:43
Bitki mi?
1:02:43
Sen yokken ona nasýl bakacaðýmý
bana göstermelisin.

1:02:48
Bana gizli bahçývanlýk sýrrýný
anlatmalýsýn.

1:02:52
yoksa idam edilmeyi mi tercih
edersin...


Önceki.
sonraki.