Angel Heart
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:00
Göstermenizi istiyorum! Sizin zamanýnýz!
:05:03
Kalplerinizi ve cüzdanlarýnýzý açýn!
:05:06
Çantalarýnýzý açýn!
:05:08
Ceplerinizi açýn!
:05:09
Ve vazgeçin! Tanrý'ya þükredin!
Biri benimle

:05:13
Cadillac sürmek hakkýnda konuþuyordu.
Eðer beni seviyor ve bana birþeyler vermek

:05:19
istiyorsan, bu durumda bir Rolls-Royce'ta olmalýyým.
:05:36
Benimle gelir misin lütfen?
:05:51
Papaz John'un cemaatinden bir baþka talihsiz
:05:53
koca baþýna bir kurþun sýkmýþ. Çok tatsýz.
:05:57
Bay Angel? Lütfen.
:06:23
Müþterimi tanýþtýrmama izin verin,
Mösyö Louis Cyphre.

:06:29
Merhaba, Harry Angel.
- Tanýþtýðýmýza sevindim Bay Angel.

:06:36
Saygýsýzlýk etmek istemem,
:06:39
ama bir kimliðiniz var mý?
- Tabi! Buyrun . . .

:06:47
Ne demek bu?
:06:49
SÝ LAH RUH SATI
:06:58
Kiþisel deðil.
Biraz fazla dikkatliyimdir.


Önceki.
sonraki.