Innerspace
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:00
neboli PEMù, øadièe a øidièe.
:34:03
Ke zmenšení je potøeba jen øadièe,
:34:05
ale k opìtovnému zvìtšení
je nutná kombinace obou.

:34:14
SAFEWAY - DOBRÝ DEN...
J. PUTTER - ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

:34:18
"J. Putter, zástupce vedoucího."
:34:21
Najdìte ho.
:34:56
Blížíme se ke støednímu uchu.
:35:25
NEMOCNICE WESTPARK
:35:33
Haló, slyšíte mì?
:35:44
Opakuji. Odpovìzte, jestli mì slyšíte.
:35:51
- Kdo, já?
- Funguje to. Slyším vás!

:35:57
Prosím vás, mluvte se mnou.

náhled.
hledat.