RoboCop
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:30:01
a oèekávat okamžitou podporu veøejnosti.
1:30:03
Jednoho mám teï dole,
hlídá budovu.

1:30:13
Zaparkoval jste nelegálnì
na soukromém pozemku.

1:30:16
Máte 20 sekund na to, abyste odjel.
1:30:53
Protože tato spoleènost bude dodržovat
hlavní zásady svého zakladatele.

1:30:58
Odvaha. Síla. Pøesvìdèení.
1:31:04
Každé nové výzvì budeme
èelit stejným agresivním pøístupem.

1:31:18
- Co pro vás mohu udìlat?
- Dick Jones je obvinìn z vraždy.

1:31:22
To je absurdní. Ta vìc je
násilnický mechanický psychopat.

1:31:27
Mùj program mi nedovolí zasáhnout proti
hlavnímu èiniteli této spoleènosti.

1:31:31
To je vážné obvinìní. Jaké máte dùkazy?
1:31:44
Musel jsem zabít Boba Mortona,
protože udìlal chybu.

1:31:48
Pøišel èas tu chybu odstranit.

náhled.
hledat.