Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:03
Strávíte 125 let na zemi v tom domì,
:29:06
bìhem nichž budete mít jen tøi prvotøídní
zákroky D-90 s Junonou.

:29:11
Asi jste si ještì úplnì nepøeèetli pøíruèku.
:29:13
Když nemáte smluvenou schùzku,
musíte poèkat.

:29:16
-Schùzku s kým?
-S Junonou, vaší sociální pracovnicí.

:29:24
Èíslo 54.000.601 . Ferndock!
:30:30
-Cigaretu?
-Ne, dìkuju.

:30:34
I já se to snažím omezit.
:30:52
Adame, tohle se dìje, když zemøeš?
:30:56
Tohle se stane, když vy zemøete.
:30:58
A tohle, když umøe on.
A tohle, když umøou oni.


náhled.
hledat.