Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:02
Asi tu spáchali sebevraždu.
:55:04
-Jsem okouzlen.
-Tady za tím?

:55:06
-Musejí žít jak zvíøata.
-Zamèeno. Jak se dostali dovnitø?

:55:09
Otevøte tyto dveøe,
mrtví lidé, anebo je srazíme dolù...

:55:12
a vytáhnem vás
za provazy vaší sebevraždy!

:55:14
-Oni nespáchali sebevraždu.
-To nevadí.

:55:17
Nìco vás nauèím.
V každé situaci musíte mít navrch,

:55:20
jinak po vás lidi, mrtví èi živí, budou šlapat.
:55:23
Otevøte!
:55:36
Kde jsou?
:55:38
Tahle strašidla jsou fajn lidi.
:55:40
Asi jsme je zastrašili,
tak je radši necháme v klidu, jo?

:55:44
Je to to celé zatracené mìsto.
:55:47
Nikdy jsem nebyla tak v rozpacích.
:55:51
Odešli navždy?
:55:58
Tati, nedìlej to.
:56:00
Mami, pojd´.
:56:14
Tady nejsou strašidla.
:56:18
No tak! Jestli tu jsou, nechci je zahnat pryè.
:56:23
Odcházíme. Mùžete si dìlat, co chcete.
:56:29
-Co to dìláme?
-Rychle, rychle.

:56:38
No né!
Tak vy jste opravdická strašidla, že jo?

:56:42
No, a ted´ to zapnem a uvidíme,
co z toho vypadne.

:56:48
Otho, zatelefonuj Maxiemu.
Tady skuteènì nìco je.

:56:52
Z tohohle místa udìláme pøední svìtové
støedisko na výzkum nadpøirozena.

:56:56
Lunapark. Já to budu uvádìt.
Lydie pøivede strašidla.

:56:59
Nemùžu pøivést strašidla. Nejsou tu.

náhled.
hledat.