Dead Ringers
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:02
...dün...
1:02:10
...dün...
1:02:15
...bir iliþkisi olduðunu anladým.
1:02:22
Bana sadakatsiz, Elly.
1:02:24
Bev, bunu bu kadar ciddiye almamalýsýn.
1:02:28
O þov dünyasý kadýný.
1:02:31
Ne bekleyebilirsin?
1:02:33
Ona aþýðým!
1:02:38
Bunu ciddiye almak zorundayým.
1:02:50
Sana bunu yaparsa
aþk olamaz, deðil mi?

1:02:57
Bu aþk olamaz, Bev.
1:03:02
Haklýsýn, Elly.
1:03:07
Yanlýþ kiþiden saklanýyordum.

Önceki.
sonraki.