Back to the Future Part II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:01
Herkes geri çekilsin.
:33:03
Herkes biraz geri çekilsin
biraz hava alsýn.

:33:08
CPR biliyorum
:33:10
CPR biliyorum
:33:12
CPR da nedir?
Sen !

:33:18
Birþeyi yok
Onun cüzdanýný mý aldýn?

:33:21
Onun cüzdanýný aldý.
:33:23
Doktor baþardým.
Kitabý aldým.

:33:25
Tanrýya þükür.
:33:28
Harika, Marty.
:33:30
Füzyon Jenaratörünü de doldurunca
Spor salonunun çatýsýnda buluþalým.

:33:34
Tamam 10:04 de çatýda.
:33:35
Hey bu o !
Kýlýk deðiþtirmiþ.

:33:38
Hey çocuklar o da ne öyle?
:33:42
Hadi yakalayalým !
:33:51
Lanet olsun !
:34:29
"Pekala,
Bir tane daha çalalým."

:34:31
Nereye gitti bu?
Az önce buraya girdi !

:34:37
Bakýn sahneye çýkmýþ
Ýþi bitince onu yakalarýz.

:34:41
Nasýl bu kadar hýzlý kýlýk deðiþtiriyor?
:34:43
"Bu eskilerden bir þarký
Benim geldiðim yerde..."

:34:46
"Pekala beyler,Blues
ref. B den giriyoruz"

:34:48
"Geçiþlerde dikkat edin ve
bana uymaya çalýþýn tamam mý?"

:34:57
"Doktor cevap ver !"
:34:58
Cevap ver !
:34:59
Biff'in adamlarý beni takip ettiler
ve 'ben'i yakalayacaklar.


Önceki.
sonraki.