Dances with Wolves
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:52:10
Nìkterá tvoje slova jsou chybná,
ale uèíš se rychle.

1:52:17
Takže co ti mám øíct dnes?
1:52:23
Chci vìdìt o Stojí s pìstí.
Proè s ní není žádný muž?

1:52:30
Ona truchlí.
1:52:35
Ale já neroz. . .
1:52:37
Nerozumím slovu ''truchlí''
1:52:42
Pro nìkoho pláèe.
1:52:47
Pro koho pláèe?
1:52:53
Nesluší se mluvit o mrtvých.
1:52:56
Ale ty jsi nový, tak ti to øeknu.
1:53:00
Pláèe pro svého manžela.
Byl nedávno zabit.

1:53:05
Proto jsi ji tenkrát našel
nešt'astnou na prérii.

1:53:13
Jak dlouho ještì bude plakat?
1:53:19
Kopající pták rozhodne
kdy má skonèit.

1:53:24
To on jí tenkrát našel
když byla ještì malièká.

1:53:45
Lidé o tobì hodnì mluví.
1:53:51
A co øíkají?
1:53:52
Jsou pyšní na kouzla,
1:53:55
která dìlᚠs tím,
který Tanèí s vlky.


náhled.
hledat.