Dances with Wolves
prev.
play.
mark.
next.

:14:00
Nedostal som sa sem,
vïaka svojej sprostosti.

:14:03
- Nie, pane.
:14:09
Tu píšu,
že ste boli vyznamenaný.

:14:12
Áno, pane.
:14:16
Tak preèo Vás prevelili sem ?
:14:18
V skutoènosti pane,
som tu na vlastnú žiados.

:14:21
Naozaj ?
Preèo ?

:14:24
Vždy som chcel vidie pohranièie.
:14:27
Vy chcete vidie pohranièie ?
:14:29
Áno, pane.
:14:31
Skôr, než úplne zmizne.
:14:38
To mi sem ale pridelili za chytráka.
:14:47
Pane...
:14:49
...Rytier.
:14:52
Dám vám rytiersku úlohu.
:14:56
Budete sa hlási
u kapitána Cargilla...

:14:58
...v najzapadnutejšej èasti
nášho krá¾ovstva...

:15:01
...Fort Sedgewick.
:15:05
Moja osobná peèa
vám zaruèí bezpeèný prejazd...

:15:08
...divokou a nehostinnou krajinou.
:15:21
- Rád by som vedel...
- Áno ?

:15:23
Rád by som vedel,
ako sa tam dostanem ?

:15:27
Myslíte, že to neviem ?
:15:29
- Nie, pane.
- To ja neviem.

:15:31
- ja len že neviem...
- Èušte.

:15:33
Mám dnes ve¾korysú náladu.
:15:36
Vidíte toho dedinèana ?
:15:38
Hovorí si Timmons.
:15:40
Dnes poobede tam ide.
Môžte ís s ním.

:15:44
Pozná cestu.
Ïakujem. To je všetko.

:15:59
Pán rytier ?

prev.
next.