Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:21:01
Oh, James. Bunlar siren.
1:21:09
Polise gitmeliyim.
Þahidim yok.

1:21:14
O gittikten sonra dolaþýp durdum.
1:21:17
James, Laura'ya verdiðin altýn kalpli kolye.
1:21:20
- Diðer yarýsýný bana vermelisin.
- Neden?

1:21:23
Kolyeyi öldürüldüðü yerde buldular
ve diðer yarýsýnýn katilde olduðunu düþünüyorlar.

1:21:27
Oraya kolyeyle gidersen
ve þahidin de yoksa...

1:21:30
- Peki ya sen?
- Ben ondan kurtulurum.

1:21:32
- Hayýr.
- Saklarýz.

1:21:35
- Pekala. Gömelim.
- Tamam.

1:21:40
- Tam buraya.
- Tamam.

1:22:15
Seni eve býrakayým.
1:22:39
- Gelen gidiyor.
- Yuvarlana yuvarlana.


Önceki.
sonraki.