Robin Hood: Prince of Thieves
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:14
Ne!
:21:16
Kdo je to?
:21:18
Mùj otec.
:21:24
Kdo je tam?
:21:28
Kdo je tam?
:21:29
Pane Robine?
:21:32
Jste to vy?
:21:34
Duncane?
:21:36
Chvála bohu! Myslel jsem,
:21:38
že už nás opustil.
:21:39
Duncane, mùj otec...
:21:41
Je to zázrak!
:21:43
Proè jsi ho neodøízl?
:21:46
Jsi hluchý?
:21:48
Opatrnì!
:21:49
Podívej se na nìj!
:21:51
Udìlal bych to, kdybych vidìl.
:21:59
Kdo ti to udìlal?
:22:01
Guy. Guy z Gisbornu.
:22:04
Šerif a ta èarodìjnice pøihlíželi.
:22:07
Proè?
:22:08
Šerif prý pøistihl vašeho otce,
jak vzývá ïábla.

:22:12
Prý podepsal pøiznání pøed biskupem.
:22:18
To není možné.
:22:20
Nottingham nechal celý pozemek zabavit.
:22:24
Vìøil jsi tomu obvinìní?
:22:27
Ani když mi vzali oèi.
:22:41
Musíme jít.
:22:46
Miloval vás až do konce.
:22:50
Nikdy nepøestal doufat, že se vrátíte.
:22:53
Mìl jsem tu být.
:22:57
Vìøil, že køížové výpravy jsou pošetilé.

náhled.
hledat.