Robin Hood: Prince of Thieves
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:00
Ukaž se, vždy se známe.
:28:13
Léta byla...
:28:16
milosrdná.
:28:17
Dìkuji.
:28:19
Musíme se mít na pozoru pøed tìmi,
co by chtìli unést královu pøíbuznou.

:28:24
Vidíš, že k nim nepatøím.
:28:26
Snad.
:28:29
A teï se odtud kliï.
:28:33
Pøísahal jsem, že tì budu chránit.
:28:37
Chránit mì?
:28:38
Robin z Locksley byl vždycky
jen rozmazlený frajírek.

:28:44
A navíc, my se ochráníme sami.
:28:48
Mariano, poèkej!
:28:52
To je odvaha, proti neozbrojenému.
:29:05
Ukaž, kde je nebezpeèí! Budu bojovat!
:29:43
Zdravím tì, Mariano.
:29:53
Jeho poslední myšlenky patøily tobì.

náhled.
hledat.