Star Trek VI: The Undiscovered Country
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:32:04
Sen ve Doktor,
öldürülebilirdiniz.

1:32:07
Oyun yeni baþlýyor.
1:32:10
Bunun mantýklý olduðunu kendin söyledin.
Barýþ, birkaç kiþinin hayatýna deðer.

1:32:19
Sen bir mantýk adamýsýn.
1:32:21
Ben de paniðe kapýlýp, meleklerin
bile girmeye korktuðu yerlere dalmakta iyiyim.

1:32:26
Ýkimiz de uç noktalardayýz. Gerçek,
beklide ikimizin arasýnda bir yerdedir.

1:32:36
Oðlumun ölümünü bir türlü atlatamamýþtým.
1:32:40
Bir Vulcan'lý olarak
onun baþarýlý olacaðýný düþünmüþtüm.

1:32:44
Gorkon ne kadar ilerigörüþlü
olduðumu öðrenemeden öldü.

1:32:56
Merak ediyorum, acaba...
1:32:59
...biz ikimizin, senle benim,
gereðinden daha uzun süre görevde kalýp

1:33:07
inatçý ihtiyarlara dönüþmüþ
olma ihtimalimiz var mý?

1:33:12
Bir þaka gibi, deðil mi?
1:33:16
Senin hatan deðildi.
Sorumlusu benim.

1:33:21
Sadece kendi davranýþlarýndan sorumlusun.
Mahkemede öyle dememiþtin ama...

1:33:27
Bir kaptan olarak kouþuyordum.
Hepimiz insanýz...

1:33:29
Ýkimizde insan olmadýðýmý biliyoruz.
1:33:33
Birþey bilmek ister misin?
Herkes insandýr.

1:33:37
Bu bakýþ açýsýný þey buldum... saldýrgan.
1:33:42
Haydi, sana ihtiyacým var.
1:33:48
Bayan Þansölye,
Diplomatik Misyon'un sayýn üyeleri...

1:33:53
...deðerli misafirler.
1:33:57
Birleþik Gezegenler Federasyonu
adýna Khitomer Kampý'na hoþgeldiniz diyorum.


Önceki.
sonraki.