The Silence of the Lambs
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:05
FBI!
:34:07
Arazi takýmlarýný al.
Crawford'la gidiyorsun.

:34:10
- Nereye?
- Bir kýz cesedi buldular.

:34:12
Bir haftadýr suda kalmýþ.
Bu bir Buffalo Bill vakasý.

:34:15
ÇAMUR ÝLÇE, W VA
:34:26
Onlarý 3 gün canlý býrakýyor.
Niçin olduðunu bilmiyoruz.

:34:29
Ölmeden önce hiçbir tecavüz veya
fiziksel suistimal izi yok.

:34:32
Bütün iþkence ölümden sonra .
:34:35
Tamam, 3 gün. Sonra onlarý vuruyor,
:34:38
derilerini, yüzüyor ve
her kýzý ayrý bi nehre atýyor.

:34:43
Su olayýn bütün izlerini
yok ediyor.

:34:46
Bu Fredrica Bimmel, ilki.
:34:48
Taþýmakta zorlandýðý tek kýzdý,
:34:51
aslýnda o bulunan 3. kýzdý.
:34:54
O kýzdan sonra tembelleþti.
:34:58
Tamam ,görelim.
:35:01
Kýzlarýn kaçýrýldýðý yerler daire.
Bulunduklarý yerler ok.

:35:05
Bu yani olan bugün burada yýkanmýþ
Elk nehri, batý Virginia.

:35:29
Bak ona, Starling.
Bana ne gördüðünü söyle.

:35:33
O beyaz bir erkek.Seri katiller kendi
etnik gruplarýnda avlanmaya eðilimlidirler.

:35:38
O bir serseri deðil. bir yerde kendi evi
var, apartman deðil.

:35:43
- Niçin?
- Onlara yaptýklarý gizlilik gerektirir.

:35:46
30'lu yada 40'lý yaþlarda,
daha yaþlý bir adamýn kiþisel kontrolüyle birleþmiþ

:35:50
gerçek bir fiziksel güce sahip.
:35:53
Dikkatli ve titiz...
:35:56
Hiç aptal bi adým atmaz.
hiç durmayacak.

:35:59
Niçin ?

Önceki.
sonraki.