Xiao ao jiang hu zhi dong fang bu bai
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:17:33
Obklíèili nás!
1:17:40
Zjev se, Nepøemožitelný.
Vím, že tady jsi.

1:17:44
Pane Wu, zase tì vidím.
Asi se na mì zlobíš.

1:17:50
Když jsi zjistil,
že mám posvátný svitek, bál ses,

1:17:53
že získám nadpøirozenou moc.
Proto mì chceš zabít.

1:17:56
Musím tì zabít døív než ty mì.
1:18:00
Budu pokraèovat ve svém snažení
a dám horalùm jejich království.

1:18:05
Stanu se hrdinou
za své zásluhy o blaho svìta.

1:18:10
Ale ty nejsi Nepøemožitelný.
Kdo jsi? Žena?

1:18:36
- Kde je sestøièka?
- Musíme ji najít.

1:18:39
- Kdo mi vzal mùj meè?
- Teï na tom nezáleží.

1:18:43
Vy se obáváte boje?
Nepøítel se blíží. Zbabìlci!

1:18:52
- My nemáme strach.
- Nìkdo tu je!

1:18:55
- Modrý Fénix!
- Je zranìná! Pomoz mi!


náhled.
hledat.