Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:02
. . .bir bilgisayara kaydederler.
:22:04
Bunda ruhani hiçbir þey yok.
:22:08
Bazen yüce Tanrý böyle bir
rezalete izin verdiði için. . .

:22:12
. . .bizden vaz mý geçti
diye düþünüyorum.

:22:16
Sonra zihnini senin bedenine. . .
:22:19
. . .aktarýrlar.
:22:21
Bu, onun ölümsüzlük biletidir.
:22:23
Beyin nakli mi?
:22:28
Zihin nakli.
:22:30
Elektronik olarak senin
zihnin tamamen imha edilir.

:22:35
Üzgünüm, burada yok.
:22:38
Julie Redlund.
:22:43
OHiçbir þey yok mu?
OListede deðil.

:22:46
Belki sehirden tasýnmýstýr.
. . .

:22:51
Evlenip yeni bir ad almýþ olabilir.
:22:59
Ölmüs de olabilir.
.

:23:09
Brad Carter. Onu dene.
:23:17
Sektör 7'de.
:23:19
Sen orayý Park Slope
olarak bilirsin.

:23:24
Bu mahalleyi tehlikeli buluyorsan. . .
:23:27
. . .seni bir sürpriz bekliyor.
:23:31
Herhalde seni arýyorlardýr.
Gitmelisin. Hemen.

:23:36
Burasý senin için güvenli deðil.
Sen buradayken bizim için de.

:23:40
Al, biraz yiyecek.
Saklý tut.

:23:43
ODikkatli ol.
OEderim.

:23:46
Tesekkür ederim rahibe.
.

:23:59
Tanrý gizemli þekilde hareket eder.

Önceki.
sonraki.