Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:00
McCandless beni
öldürmeye çalýþýyor!

1:16:02
Patronun!
Arayýp durduðun adam!

1:16:04
OBu sacmalýk!
.
OVacendak söyledi!

1:16:07
OYalan söylüyor!
OBiri yalancý!

1:16:10
Surada dur.
.

1:16:15
Onu bu þeyden ara.
1:16:17
Mac'i aradým. Orada deðil.
1:16:20
Öyleyse þirketi ara.
1:16:23
Yetkili kimse onu ara.
1:16:33
ÝLETÝYOR
1:16:38
-Miss Redlund?
OBu kim?

1:16:40
Mark Michelette,
Mac Corp.'un baþkan yardýmcýsý.

1:16:43
Yanýnýzda biri mi var?
1:16:46
Bay Furlong,
Ne beklenmedik bir zevk,

1:16:49
Her kimsen dinle.
Julie'yle ve silahlýyým.

1:16:53
Görüyorum, Sakin ol julie,
Bu iþi hallederiz,

1:16:57
Ýsteklerini söyle,
1:16:59
McCandless'la konuþmak istiyorum.
1:17:01
Bay McCandless þirkette yok,
Birazdan gelir,

1:17:04
Onu burada beklemek istersen,
giriþini saðlarým,

1:17:09
Tamam.
1:17:16
Su ne?
.

1:17:19
Bilmiyorum.
1:17:23
Takip cihazý.
1:17:24
Tamam, Furlong'u buldum.
1:17:28
Nereye gidiyor?
1:17:29
Cehennem kapýlarýna.
1:17:31
Michelette'in daveti üzerine.

Önceki.
sonraki.