Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:20:10
Ne kadar dokunaklý.
1:20:13
Asýk bir kadýn.
.

1:20:15
Onu vurmanýn en kücük
.
bir ihtimali yok.

1:20:18
Mac döndüðünde iþin bitecek.
1:20:21
Bay McCandless yan odada.
Görmek ister misiniz?

1:20:51
Ücüncü tür bir virüs.
.
Neredeyse üç gündür ölü.

1:20:55
Bunu organize edecek vakti yoktu.
1:20:58
Benim halletmemi
istemekle hata etti.

1:21:02
Seni McCandless cektirdi.
.
Vücuduna çok ihtiyacý var.

1:21:06
Santral'da bir saat sonra
beyni geri alýnamaz hale gelecek.

1:21:11
Beni ona nasýl teslim
edeceðini sanýyorsun?

1:21:16
Seni ona teslim etmeye
hiç niyetim yok.

1:21:20
Kimse teslim edilmeyecek.
1:21:23
Deðiþim zamaný geldi.
1:21:27
Þirketi ben devralýyorum.
1:21:29
Size bir garezim yok.
1:21:32
Füze saldýrýsýný ben ayarladým.
1:21:35
Rýhtýma adamlarý ben yolladým.
1:21:37
Mac'in yeni vücudunu
almasýný önlemek icin.
.

1:21:40
Þahsi bir þey deðil.
1:21:42
Kýsa bir süre sonra McCandless'ýn
beyni elektronik çöp olacak.

1:21:47
Ben þirketin baþkaný olacaðým,
siz ikiniz de. . .

1:21:52
Siz ikiniz canýnýz
ne isterse onu yapýn.


Önceki.
sonraki.