Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:01
Artýk deðiller.
1:13:04
Haklýsýn.
1:13:09
Bunun arkasýndaki adamý söyle.
Burada olacaðýmý kim söyledi?

1:13:15
Üzgünüm.
1:13:17
Bunu sana söyleyemem.
1:13:22
Lanet olsun Vacendak!
Tek istediðim bir isim!

1:13:27
Söyle, kim?
Bunu bana kim yapýyor?

1:13:51
McCandless.
1:14:25
Hayatýný kurtardým.
1:14:27
Ben de istediðin ismi verdim.
1:14:30
Ian McCandless ismini.
1:14:36
Yine de, hayatýma büyük önem
vermediðimi düþünmeni istemem.

1:14:43
Sana beþ dakika vereceðim.
1:14:49
Bir. . .
1:14:52
. . .iki. . .

Önceki.
sonraki.