Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:04
Všichni kolem – pøátelé i nepøátelé – padali jako mouchy.
1:05:07
Pustili se do mì hned tøi,
nemìl jsem èas se starat o svého pøítele.

1:05:13
Nakonec jsem z celé letky zbyl sám.
1:05:16
Ale ani pak mì nenechali na pokoji.
1:05:19
Zoufale jsem se snažil utéct.
1:05:21
Ruce ani nohy jsem už necítil,
toèila se mi hlava.

1:05:25
Už jsem myslel, že je po mnì.
1:05:26
A pak mi pøed oèima všechno zbìlalo.
1:05:31
Zbìlalo?
1:05:33
Jako bych vletìl do svìtla.
1:05:36
Kvùli tomu svìtlu mi chvíli trvalo,
než jsem si uvìdomil, že letím v mracích.

1:05:42
Byl jsem vyèerpaný a už jsem nemìl sílu pilotovat.
A pøesto letadlo samo letìlo dál.

1:06:14
Oblaèná pláò?
1:06:17
Rozhostilo se naprosté ticho. Obloha byla nádherná...
1:06:22
Vysoko nade mnou plynula podivná mraèna.
1:06:53
Berlini, ty žiješ?
1:06:59
Berlini, poèkej, kam jdeš?

náhled.
hledat.