Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:02
Yüzüðü ise kayýp.
:13:07
Ýlginç bir yara var...
:13:10
yüzük parmaðýnýn altýnda
sol elinde.

:13:14
Kaza sonucu mu?
:13:36
Ajan Desmond, lütfen þu
parmaðý tutarmýsýnýz?

:13:45
Burada bir þey var.
:13:55
-Ýþte
-Nedir o?

:13:57
Küçük bir kaðýt parçasý...
:14:01
Üzerinde ''T''
harfi var.
Hadi gel. Þuna bir bak.

:14:31
Ajan Desmond,
Saat sabahýn 3:30’u.

:14:33
Nerede uyuyacaðýz?
:14:36
Uyumayacaðýz.Birlikte birþeyler yiyeceðiz.
:14:43
Bunu Irene’ye sorun.
:14:45
Ýþte lrene orada.
:14:48
Bak,kýzýn ismi lrene,
ve þu an vakit çok geç.

:14:51
Çok fazla ileri gitme.
:14:53
Bu iy olmaz.
:14:57
Teþekkürler, Jack.

Önceki.
sonraki.