Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:02
Lanet olasý ýþýðýn
durumu nasýl?

:15:17
Federal Suçlar Araþtýrma Bürosu.
:15:19
Özel ajan Chet Desmond.
:15:23
Teresa Banks hakkýnda bir iki
soru sormak istiyorum.
Jack onu iyi tanýdýðýný söyledi.

:15:29
Ne kadar tanýrdýn?
:15:34
Burada sadece bir ay çalýþtý.
:15:37
Hoþ bir kýzdý.
:15:40
Ama iþe hiç
zamanýnda gelmezdi.

:15:43
Bana kalýrsa,
bununla baþý dertteydi...

:15:49
Hiç Teresa Banks’ý
kokain çekerken gördün mü?

:15:58
Sen kokain çeker misin, lrene?
:16:01
Hayýr, çekmem.
:16:03
Ne kokain
ne de baþka bir uyuþturucu kullandým.

:16:07
Uyuþturucuyla iþim yok benim.
:16:09
Nikotin bir uyuþturucu.
:16:12
Kafein de bir uyuþturucu.
Bu salak da kim?

:16:16
Onlar yasal uyuþturucular.
:16:19
O benimle.
:16:23
Bize birþeyler
söyleyebilir misiniz...

:16:25
Teresa Banks’la ilgili
yardýmý olabilecek?
Ben de bunun üzerine düþünüyordum.

:16:31
Bana kalýrsa...
:16:34
Onun ölümü, sizin deyiþinizle...
:16:38
tuhaf bir kazaydý.
:16:46
Teþekkürler.
Öldürülen þu genç
kýzdan mý söz ediyorsunuz?

:16:52
Bize söyleyecek bir þeyin mi var?
:16:54
Shinola bir þeyler söylemiþti.

Önceki.
sonraki.