Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:00
Öldürülen þu genç
kýzdan mý söz ediyorsunuz?

:18:04
Uyuþturucu yüzünden olduðunu sanmýyorum
:18:07
Bence sinirlerle ilgili.
:18:11
Kolundaki yaralarý
yeniden kontrol ederim...

:18:14
ama cesedi Portland’a
götürmeliyim...
tam bir inceleme yapabilmek için.

:18:19
Bence bu iyi bir fikir, Sam.
:18:30
Irene, yiyecek bir þeyler
ýsmarlamak istiyoruz.

:18:33
Spesiyallerimizi
duymak ister misin?

:18:38
Hiçbir þeyimiz yok.
:18:47
Ne? Ne oluyor?
:18:53
ASLA SABAH 9'DAN ÖNCE
RAHATSIZ ETMEYÝN.ASLA

:18:55
-Dokuz
-Dokuz
Okumanýz yok mu?

:18:57
Bu çok geç.
Biz erkenciyizdir.

:19:00
Kahretsin,umarým gerçekten de önemlidir.
Federal Suçlar Araþtýrma Bürosu.

:19:03
Özel ajan Chet Desmond,
ve Ajan Sam Stanley.
Rahatsýz ettiðimiz için üzgünüm...

:19:07
Ama Teresa Banks'in karavanýný
görmemiz gerekiyor.
Lanet olsun.

:19:12
Þu lanet olasýca karavan
Sam Amca'nýn gününden çok
daha önemli hale geldi.

:19:17
Beni anlýyor musun?
Yapmam gereken baþka iþler de var.

:19:24
Lanet olsun!
:19:39
Herþey býraktýðý gibi duruyor.
:19:41
Hiçbir þeye dokunmadým!
:19:44
Tanrým!
:19:55
Þuna bir bak.

Önceki.
sonraki.