Universal Soldier
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:28
Görüntü tanýmlandý. Hafýza Silme
Ýptal Kodu Luc Devereaux'da.

:29:32
Emir alýyor.
:29:33
Çýkalým buradan.
:29:49
Ya Ryan-Lathrop'takiler?
Bize yardým edebilirler mi?

:29:52
Dr. Cotner
ve adamlarý öldürüldü.

:29:55
Devereaux kaldý.
O da güvenlik ekibiyle gitti.

:29:58
Þu ana dek çýkmadýklarýna göre,
muhtemelen onlar da öldü.

:30:02
Binayý yerle bir edelim.
:30:04
Biyokimyasal silahlar var.
:30:06
Orta Texas'ýn yarýsý üstünde zehir
bulutu dolaþmasýna izin veremeyiz.

:30:12
Kimyasal silah uzmaný bulun.
Hepsini etkisiz hale getirsin.

:30:17
Bunlar da kim?
:30:20
Yüce Tanrým.
:30:51
UNISOL'ler.
:30:55
Ateþ!

Önceki.
sonraki.