In the Name of the Father
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:02
Vychcal jsem se na nìj...
:46:04
protože jsem ten faul udìlal.
:46:07
Co na tom záleželo? Vyhráli jsme.
Koneène jednou v živote jsme vyhráli.

:46:11
A tys mi to zkazil! Medaili jsem vzal
do zastavárny a tam se mi vysmáli.

:46:14
- Nedali mi ani 50 pencí.
- To je tím sokem.

:46:17
A v tu chvíli jsem zaèal krást,
abych dokázal, ze jsem k nièemu.

:46:21
- Opoždìná reakce na šok.
- K èertu s reakcí na šok.

:46:23
Takovej už jsem
od svejch sedmi let.

:46:26
Pamatuju, jak mi máma øíkala,
"Nezlob Giuseppa. Není mu dobøe."

:46:29
Ach mùj milej Bože, není mu dobøe.
Tak jsme chodili doma po špièkách.

:46:32
Takhle, chodili jsme po špièkách.
"Není mu dobøe, víš."

:46:37
Pak jsem šel k pøijímání.
Myslel jsem, že tì jím zaživa.

:46:39
Moh jsem za to, ze ti nebylo dobøe?
:46:42
Proè jsi musel bejt
celej život nemocnej, Giuseppe?

:46:45
Proè jsi musel bejt
celej život nemocnej?

:46:47
Když ten šílenec øek, ze tì
zastøelí, byl jsem šastnej.

:46:51
Pøísahám Bohu.
Èestný slovo, byl jsem šastnej.

:46:53
Mìl jsem radost! Víš proè?
Protože tomu byl konec.

:46:56
Konec!
Chápeš?

:46:59
A já vìdìl,
že jsem špatnej.

:47:01
Vìdìl jsem, že jsem špatnej,
tak jsem zaèal breèet.

:47:04
Zaèal jsem lhát--
tak jako lžu...

:47:06
celej ten svùj
podìlanej hnusnej život.

:47:15
- Což znamená, ze slova nic neznamenaj.
- Nech toho.

:47:18
Akorát ze teï
jsem všechny dostal do prùšvihu.

:47:21
Ale to je jedno,
stejnì nejsem k nièemu.

:47:24
Jdi ode mì pryè.
Chodíš za mnou celej život.

:47:27
- Ses tady naschvál?
- Ne. Nech toho.

:47:32
Tomu øíkᚠrána, jo?
:47:34
Tomu øíkᚠrána?
Praš mì víc. Praš mì kurva víc!

:47:38
- Pøestaò. Uklidni se.
- Aspoò jednou za život!

:47:40
- Praš mì jako opravdovej táta!
- Uklidni se. Pøestaò.

:47:51
Klid.
:47:55
Klid.

náhled.
hledat.