Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:04
abych uplatòoval naše zákony
a nebyl pøitom pøíliš pøísný a nesmlouvavý.

:43:09
Nenauèili jsme se snad díky tomu
:43:11
žít spoleènì
:43:14
v relativním klidu a souladu?
:43:22
A tento... dnešní pøestupek
je vaší odplatou za mou shovívavost.

:43:36
Nedáváte mi na vybranou.
:43:46
Útok na královy vojáky
:43:49
je totéž jako útok na samotného krále.
:44:08
A ted'
:44:10
at' si sem ten rváè pøijde.

náhled.
hledat.