Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:46:01
Vidím ve vás její sílu.
1:46:09
Jednoho dne budete královnou.
1:46:13
A musíte otevøít oèi.
1:46:22
Øeknìte svému králi,
1:46:25
že William Wallace se nenechá podmanit,
a dokud žiju, pak ani žádnýjiný Skot.

1:47:01
Vìrná žena mého syna
se vrací, a pohani ji nezabili.

1:47:07
- Takže pøijal nᚠúplatek?
- Ne. Nepøijal.

1:47:11
Proè tedy zùstává na místì?
1:47:14
Moji zvìdové mi oznámili, že nepostupuje.
1:47:16
Èeká na vás v Yorku.
1:47:18
Øekl, že na žádná další mìsta nezaútoèí,
pokud se mu jako muž dokážete postavit.

1:47:24
Opravdu?
1:47:26
Waleské lukostøelce neobjeví,
1:47:30
když se pøemístí daleko zajeho køídlem.
1:47:35
Hlavní síly naší armády
z Francie pøistanou tady,

1:47:38
na sever od Edinburghu.
1:47:40
Odvedenci z lrska dorazí z jihozápadu...
1:47:45
sem.
1:47:46
Waleští lukostøelci,
jednotky z Francie, irští odvedenci.

1:47:50
l když je vyšlete dnes,
bude jim to trvat celé týdny.

1:47:53
Vyslal jsem je...
ještì pøed odjezdem tvé ženy.


náhled.
hledat.